Bir txt dosyasında birden fazla değişken saklamanın yolu var mı?

:information_source: Attention Topic was automatically imported from the old Question2Answer platform.
:bust_in_silhouette: Asked By Gangster53 YT

Bir txt dosyasında birden fazla değişken saklamanın yolu var mı?

Oyunumda kaydetme ve yükleme sistemi için

func save():
   var file = File.new()
   file.open("user://save_data.txt", file.WRITE)
   file.store_string(save_variable)
   file.close()
func load():
   var file = File.new()
   file.open("user://save_data.txt", file.READ)
   save_variable = file.get_as_text()

kodunu kullandım. Fakat bu kod sadece bir tane değişkeni kaydeder.
Ben ise bir txt dosyasına birden fazla değişkeni kaydetmek ve yüklemek istiyorum.
Nasıl yapacağımı bulamadım.

:bust_in_silhouette: Reply From: deaton64

Hi,

Have a look at this
You can also save settings in an ini file like this